Thực hiện đầy đủ các chuyên đề mà ngành đã triển khai đến toàn thể GV- CNV trong trường. Phát động phong trào thi đua dạy tốt trong các ngày hội ngày lễ. Tăng cường GD lễ giáo, GD kỹ năng sống, kỹ năng tự phục vụ cho trẻ giúp trẻ mạnh dạn, tự tin, thân thiện , lễ phép trong giao tiếp, đặc biệt là trẻ 5 tuổi.

 Tiếp tục duy trì thực hiện chương trình GDMN, và thực hiện có hiệu quả việc đổi mới hoạt động chăm sóc GD trẻ theo quan điểm GD toàn diện, tích hợp, lấy trẻ làm trung tâm; tăng cường hoạt động vui chơi. Chú trọng giáo dục phát triển kỹ năng sống phù hợp với độ tuổi của trẻ. Linh hoạt trong việc xây dựng kế hoạch chăm sóc, giáo dục trẻ phù hợp với tình hình thực tế của trường, lớp. Nâng cao hiệu quả việc thực hiện Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi, và chuyên đề giáo dục phát triển vận động.

Đối với trẻ 5 tuổi: Nhà trường vẫn thực hiện các chỉ số của bộ chuẩn để đánh giá trẻ 5 tuổi, xây dựng các chỉ số phù hợp với từng chủ đề, và nhận thức của trẻ để xây dựng biểu đánh giá trẻ và tổng hợp kết quả đánh giá, nâng cao chất lượng CSGD chuẩn bị tốt tâm thế cho trẻ 5 tuổi vào lớp 1.