Hoạt động của tổ văn phòng nhà trường hàng tháng, năm đều được định kỳ rà soát, đánh giá, điều chỉnh cho phù hợp với đặc thù của từng tổ và tổ chức sinh hoạt theo đúng quy định tại Điều lệ trường Mầm non