Hàng năm, trên cơ sở kế hoạch hoạt động của nhà trường, các tổ chuyên môn  đều xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ theo tháng, năm học, nhằm thực hiện chư­ơng trình giáo dục mầm non. Kế hoạch hoạt động thể hiện rõ nhiệm vụ chung và nhiệm vụ riêng, cụ thể của từng tổ. Dựa trên kế hoạch xây dựng, các tổ chuyên môn  thực hiện nhiệm vụ theo đúng qui định tại Điều 14 và Điều 15 Điều lệ trường Mầm non