Địa chỉ: Pleiku -Gia Lai
Thông tin chi tiết:
NGUYỄN THỊ HÒA
Họ và tên NGUYỄN THỊ HÒA
Giới tính Nữ
Trình độ CĐSPMN
Thuộc về bộ phận TỔ CM 2
Địa chỉ THẮNG LỢI, PLEIKU
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách GVCN LỚP MG GHÉP THÔN IA ROK