Địa chỉ: Pleiku -Gia Lai
Thông tin chi tiết:
KSOR H ĐAN
Họ và tên KSOR H ĐAN
Giới tính Nữ
Chức vụ GIÁO VIÊN
Trình độ TCSPMN
Thuộc về bộ phận TỔ CM 1
Địa chỉ TÂY SƠN, PLEIKU
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách GVCN LỚP CHỒI