Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng nhà trường đều đạt các yêu cầu theo quy định tại Điều lệ trường mầm non, cụ thể: Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng có bằng Đại học sư phạm mầm non; có hơn 20 năm công tác liên tục trong giáo dục mầm non; đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý; lớp trung cấp lý luận chính trị, có uy tín về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, chuyên môn, nghiệp vụ; có năng lực tổ chức, quản lý nhà trường và sức khoẻ tốt; 
 Hằng năm, Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng đều được đánh giá đạt chuẩn hiệu trưởng trở lên theo Quy định chuẩn hiệu trưởng, phó hiệu truỏng trường mầm non

 Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng đều tham dự các lớp bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ quản lý giáo dục theo quy định