Ngày 4/5/2020 mời phụ huynh cho trẻ đến trường học tập bình thường